REGELS VERLOF EN VERZUIM

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof dient u in alle gevallen, bij voorkeur zes weken voorafgaand aan het verlof, een verlofformulier invullen en afgeven bij de directie. Verlof wordt gegeven indien er sprake is van een zwaarwichtige reden.

 

Toekenning bijzonder verlof

De directie heeft de bevoegdheid om, in overleg met de leerplichtambtenaar, tot tien dagen verlof per jaar te verlenen indien er sprake is van zwaarwichtige redenen. Het verlof wordt gegeven als er sprake is van zwaarwichtige redenen zoals:

  • huwelijk naaste familieleden (niet voor huwelijksreis van ouders);
  • een verhuizing van het gezin;
  • ernstige ziekte van naaste familieleden;
  • overlijden naaste familieleden;
  • viering van een jubileum van naaste familieleden;
  • religieuze feestdag.

Elke andere belangrijke reden zal worden beoordeeld door de leerplichtambtenaar. Bij een huwelijk of jubileum krijgen kinderen één dag verlof. Er kunnen geen vakanties of lange weekenden aan worden gekoppeld. Het behalen van een bepaalde leeftijd van ouders wordt nooit als jubileum wordt gezien. Dit is dus geen reden voor verlof.

 

Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden

Wanneer u een bericht heeft dat uw kind ziek is, naar de tandarts of dokter moet (maximaal een half uur) of dat er een andere reden is waardoor het niet op school is, dan kunt u dit voor 08.30 uur telefonisch doorgeven aan de school. Wij vragen u dit voor schooltijd door te geven, zodat de leerkracht bij aanvang van de lestijd op de hoogte is. Wij voelen ons verantwoordelijk als kinderen er zonder reden niet zijn en nemen dan contact met u op om te informeren waar uw kind is.

 

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Zeker de dagen voor en na een schoolvakantie zijn populair.

De directeur zal hiervoor nooit toestemming geven en is wettelijk verplicht dit ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Daarnaast gebeurt dit ook automatisch, door een koppeling in het leerlingvolgsysteem. Landelijk is het toezicht aangescherpt en voert de leerplichtambtenaar controles uit. De leerplichtambtenaar kan u uitnodigen voor een gesprek en beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. In dat geval volgt er een formele waarschuwing of een boete.

Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids. Heeft u specifieke vragen over verlofdagen? Leg uw vraag in dat geval neer bij de directeur (Caren Derksen) van OBS de Krullevaar.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo