SAMEN MAKEN WE MEER MOGELIJK

Ouderraad OBS de Krullevaar

De Ouderraad (OR) op onze school bestaat uit klassenouders en het dagelijks bestuur. Geïnteresseerde ouders kunnen zich opgeven als klassenouder van een groep voor het lopende schooljaar. Als u klassenouder wilt worden, kunt u dit kenbaar maken via de oproep daartoe in de eerste schoolweek. De ouderraad is actief binnen de verschillende activiteiten op school en ondersteunt de betrokkenheid van ouders. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Het organiseren van diverse evenementen (de organisatie van o.a. Sinterklaas, Kerstmis, laatste schooldagfeest).
  • De inning en het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. De OR legt hiervoor één maal per jaar verantwoording af aan de ouders middels een financieel jaarverslag. Het geld wordt gebruikt voor evenementen, excursies, attributen, etc.
  • Aanspreekpunt voor de leerkracht.

De ouderraad vergadert zes keer per schooljaar. Zij bespreekt de lopende zaken en evalueert zaken die door de ouderraad georganiseerd zijn. Ook treft men voorbereidingen voor de verschillende evenementen en werkzaamheden die er zijn. Het team neemt deel aan deze vergadering d.m.v. een vertegenwoordiger. Per evenement wordt een werkgroep samengesteld. In de werkgroepen hebben ook leerkrachten zitting. De werkgroepen overleggen gewoonlijk na schooltijd.

Dagelijks bestuur

– Brenda de Bresser (voorzitter)
–  Patrick van Dijk (penningmeester)
– Cynthia de Hoogh (secretaris)

Vertegenwoordiger team

– Debora van Beek

Ouderparticipatie

Naast de inbreng van de ouders in de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad kunnen ouders ook als hulpouder in de school bezig zijn. Denk hierbij aan hulp in de groep, meehelpen met tuinieren, ondersteunen bij buitenschoolse activiteiten, participeren bij feesten en tal van andere zaken. Ouders verrichten daarbij ondersteunende activiteiten, de leerkracht blijft verantwoordelijk. Wanneer de leerkracht de hulp van u als ouder kan gebruiken plaatst de leerkracht een oproep in Parro. U kunt zo precies zien welke hulp er gezocht wordt en per activiteit beslissen of u kunt helpen. 

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo