MET ELKAAR VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL

Medezeggenschapsraad OBS de Krullevaar

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen advies- en instemmingsrecht. De MR van OBS de Krullevaar bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De directie sluit op uitnodiging van de MR ook aan om vragen te beantwoorden of om advies te geven.

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad

Van enkele scholen zijn de leden ook vertegenwoordigd in de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is de gesprekspartner van het bestuur en heeft advies- of instemmingsrecht over bovenschoolse zaken.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo