Lesgeven vormt de kern

OBS de Krullevaar is een goede openbare basisschool die midden in de samenleving staat en het onderwijs aanpast op de veranderende behoeftes van de maatschappij. Een school met een heldere visie, een goed zicht op de leerlingen en onderwijsresultaten. Maar bovenal een school met persoonlijke aandacht voor elke leerling. Het onderwijs op OBS de Krullevaar is eigentijds en toekomstgericht. Zowel op cognitief gebied als op creatief gebied willen wij het beste uit een kind halen. En dat alles in een plezierige werksfeer. Om dit elke dag weer voor elkaar te krijgen, werken wij op de volgende wijze.

Onderwijsunits

Kinderen leren niet alleen met elkaar, maar ook vooral van elkaar. Daarom werken wij in onderwijsunits met thuisgroepen waarin meerdere leeftijden vertegenwoordigd zijn. ’s Middags wordt er groep overstijgend gewerkt in units: een onderbouw en bovenbouw unit.


Onderzoekend thematisch

In de middagen wordt schoolbreed gewerkt aan hetzelfde thema. Elke unit op zijn eigen niveau. De thema’s sluiten nauw aan bij de leefwereld van onze leerlingen en dagen hen uit tot samenwerken, kritisch denken en het doen van onderzoek.


Directe instructie

De leerkrachten werken volgens het directe instructie model. Dat betekent dat iedere les begint met het benoemen van het lesdoel en een korte terugblik op eerdere activiteiten passend bij dit doel. Elke les wordt afgesloten met een evaluatie op het lesdoel. Zo leren we onze leerlingen reflecteren en creëren we een taakgerichte werksfeer.

Differentiatie

Op OBS de Krullevaar werken we met dynamische groepsplannen. De kinderen worden voorgetoetst en vanuit daar wordt er gekeken welke doelen ze nog te behalen hebben. Naar aanleiding van de analyse van de door ons verzamelde gegevens, worden de kinderen ingedeel bij de instructie groepen. Zo houden wij rekening met leerlingen die meer tijd, instructie of uitdaging nodig hebben.

 

Talenten

Elke leerling heeft talenten. Wij kennen onze leerlingen en weten waar hun talenten liggen. We maken binnen ons onderwijs gebruik van deze kennis, zodat iedere leerling de kans krijgt om te stralen.

 

Openbare identiteit

Deze dient als uitgangspunt voor onze waarden en normen. We staan open voor, en hebben respect voor ieders ‘eigenheid’.

KERNWAARDEN OBS DE KRULLEVAAR

Plezierige werksfeer

Leerlingen, medewerkers en ouders die het naar hun zin hebben op school, beleven daardoor meer plezier aan de rol die ze bekleden. Bij alle betrokkenen moet het besef leven dat zij meetellen en vanuit die competentiebeleving kan verder gebouwd worden aan een plezierige werksfeer. Hierbij wordt op de volgende wijze gewerkt.

Belangstellend

Wij hebben belangstelling voor onze leerlingen en hun ouders. We zorgen voor een goed persoonlijk contact. Bij binnenkomst geven wij elkaar een hand of maken we een kleine opmerking, zodat iedereen zich welkom voelt.

Kanjer

Wij staan voor goede omgangsvormen op alle niveaus, tussen leerlingen, medewerkers en ouders. Er wordt met behulp van de Kanjermethode gewerkt aan de sociale en emotionele vaardigheden en attitudes.

Veilige leeromgeving

Wij creëren een plezierige en veilige sfeer, waarbinnen fouten mogen worden gemaakt.

Opvoeden

(Mede)opvoeden doe je niet alleen. Daarom hecht de school veel belang aan een goede samenwerking met de ouders. Zo zorgen we er samen voor dat onze leerlingen opgevoed worden tot respectvolle burgers.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo