Lesgeven vormt de kern van onze taak

OBS de Krullevaar is een goede openbare basisschool, die midden in de samenleving staat en het onderwijs aanpast op de veranderende behoeftes van de maatschappij. Een school met een heldere visie, een goed zicht op de leerlingen en onderwijsresultaten. Maar bovenal een school met persoonlijke aandacht voor elke leerling. Het onderwijs op OBS de Krullevaar is eigentijds en toekomstgericht. Zowel op cognitief gebied als op creatief gebied willen wij het beste uit ieder kind halen. Dat alles doen we in een plezierige werksfeer. Om dit elke dag weer voor elkaar te krijgen, werken wij op de volgende wijze:

Onderwijsunits

Kinderen leren niet alleen met elkaar, maar ook vooral van elkaar. Daarom werken wij in onderwijsunits waarin 2 combinatiegroepen vertegenwoordigd zijn. Op de ochtend werken de leerlingen in hun eigen combinatiegroep en ’s middags wordt er groep overstijgend gewerkt in de volledige unit. In Unit 1 vindt u groep 1-2 en groep 3-4. In Unit 2 vindt u groep 5-6 en groep 7-8. 

 

Onderzoekend thematisch

In de middagen wordt schoolbreed gewerkt aan een thema. Elke unit doet dit op zijn eigen niveau. De thema’s sluiten nauw aan bij de leefwereld van onze leerlingen en dagen hen uit tot samenwerken, kritisch denken en een onderzoekende houding.

 

Doordacht Passend lesmodel

De leerkrachten werken volgens het doordacht Passend lesmodel. Met dit model bieden we een doordachte, heldere les aan, waarbij leerlingen optimaal worden betrokken.
 
Elke les begint met het benoemen van het lesdoelen het activeren van voorkennis. Tijdens de actieve instructie wordt alle leerlingen het doel aangeleerd. Zodra een leerling zelfstandig verder kan wordt hij/ zij losgelaten. We sluiten de lessen af met een evaluatie op het lesdoel. 

Differentiatie

Op OBS de Krullevaar werken we met dynamische groepsplannen. Dynamische groepsplannen zijn steeds in beweging en sluiten aan bij de actuele behoeften van onze leerlingen. De leerlingen worden bij de start van het blok voorgetoetst. Vanuit daar wordt gekeken welke doelen al behaald zijn en waar nog ondersteuning bij nodig is. Naar aanleiding van de analyse van de, door ons verzamelde, gegevens worden de leerlingen ingedeeld bij de instructie groepen. Zo houden wij rekening met leerlingen die meer tijd, instructie of uitdaging nodig hebben.

 

Talenten

Elke leerling heeft talenten. Wij kennen onze leerlingen en weten waar hun talenten liggen. We maken binnen ons onderwijs gebruik van deze kennis, zodat iedere leerling de kans krijgt om te stralen.

 

Openbare identiteit

Onze openbare identiteit dient als uitgangspunt voor onze waarden en normen. Op de Krullevaar staan we open voor iedereen en hebben we respect voor ieders ‘eigenheid’.

KERNWAARDEN OBS DE KRULLEVAAR

Plezierige werksfeer

Leerlingen, medewerkers en ouders die het naar hun zin hebben op school, beleven daardoor meer plezier aan de rol die ze bekleden. Bij alle betrokkenen moet het besef leven dat zij meetellen en vanuit die competentiebeleving kan verder gebouwd worden aan een plezierige werksfeer. Hierbij wordt op de volgende wijze gewerkt:

Belangstellend

Wij hebben belangstelling voor onze leerlingen en hun ouders. We zorgen voor een goed persoonlijk contact. Bij binnenkomst begroeten we elkaar actief. We zorgen door persoonlijke aandacht en opmerkingen dat iedereen zich welkom voelt.

 

Kanjer

Wij staan voor goede omgangsvormen op alle niveaus, tussen leerlingen, medewerkers en ouders. Er wordt met behulp van de Kanjermethode gewerkt aan de sociale- en emotionele vaardigheden en attitudes.

Veilige leeromgeving

Wij creëren een plezierige en veilige sfeer, waarbinnen fouten maken mag en successen gezien worden.

 

Opvoeden

(Mede)opvoeden doe je niet alleen. Daarom hechten we op de Krullevaar veel belang aan een goede samenwerking met de ouders. Zo zorgen we er samen voor dat onze leerlingen opgevoed worden tot respectvolle burgers.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo