Verkeersveiligheid

VEILIG EN VERANTWOORD NAAR SCHOOL Verkeersveiligheid rondom de school Vanzelfsprekend is de verkeersveiligheid van de leerlingen op OBS de Krullevaar erg belangrijk. Aan het begin en het einde van de schooltijden maken veel kinderen tegelijkertijd gebruik van de toegang naar het schoolplein: het is dan spitsuur! De veiligheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Op onze […]

Parro

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE via Parro Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij van groot belang. Wij hechten er daarom veel waarde aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op […]

Schooltijden

ELKE DAG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden De school is tien minuten voor het begin van de schooltijd open. De kinderen komen dan meteen naar binnen. Ouders nemen op het schoolplein afscheid van hun kind. Een vlotte binnenkomst voor alle leerlingen, betekent dat de lessen op tijd beginnen. Dat vinden we heel belangrijk. De schooltijden […]

Schoolgids

DOWNLOAD HANDIGE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids OBS de Krullevaar is alle belangrijke informatie over de school samengebracht. U vindt er uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof, klachten e.d. Een erg handig overzicht dus. U kunt de schoolgids […]

Vakanties en feestdagen

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN BELANGRIJKE DATA Eerste schooldag Maandag 5 september 2022 start het nieuwe schooljaar.   Schoolvakanties In het schooljaar 2022-2023 zijn de vakanties, feestdagen en vrije dagen  als volgt: Vakanties en feestdagen Datum Herfstvakantie 24 oktober – 28 oktober 2022 Kerstvakantie 23 december 2022 – 6 januari 2023 Voorjaarsvakantie 17 februari – 24 februari […]

Activiteitenkalender

ACTIVITEITENKALENDER SCHOOLJAAR 2021-2022 Activiteiten die dit schooljaar nog plaatsvinden: 25 februari   Carnavalsviering 9 maart         Bezoek schoolfotograaf 15 maart       Kijkmiddag Thematisch onderwijs 22 maart       Sportdag/ Koningsspelen 13 april          Schoolreis gr 1-6 12 mei           Voorstelling groep 5-6 1 – 3 juni    […]

Verlofaanvraag

REGELS VERLOF EN VERZUIM Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof dient u in alle gevallen, bij voorkeur zes weken voorafgaand […]

Ziekmelden

GEEF AFWEZIGHEID LEERLING TIJDIG DOOR Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden Wanneer u wilt berichten dat uw kind ziek is of dat er een andere reden is waardoor het niet op school kan zijn, dan kunt u dit vóór 8.30 uur telefonisch doorgeven aan de school. Wij vragen u dit voor schooltijd door […]

Ouderraad

SAMEN MAKEN WE MEER MOGELIJK Ouderraad OBS de Krullevaar De Ouderraad (OR) op onze school bestaat uit klassenouders en het dagelijks bestuur. Geïnteresseerde ouders kunnen zich opgeven als klassenouder van een groep voor het lopende schooljaar. Als u klassenouder wilt worden, kunt u dit kenbaar maken via de oproep daartoe in de eerste schoolweek. De […]

Ouderbijdrage

OUDERS DRAGEN BIJ AAN ACTIVITEITEN Vrijwillige ouderbijdrage Bij wet is geregeld dat het basisonderwijs in principe gratis moet zijn. Er kan echter een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd worden.   Schoolactiviteiten Met deze ouderbijdrage worden leuke activiteiten gefinancierd, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstactiviteiten, de carnavalsviering en de laatste schooldag. Voor het schooljaar 2022-2023 is deze vrijwillige bijdrage […]