Positief Schoolklimaat

Positief schoolkilmaat OBS DE KRULLEVAAR Een positief klimaat met gedragsverwachtingen Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een school waar ze op een fijne en respectvolle manier les kunnen geven. Wij zijn van mening dat we de kinderen bepaalde vaardigheden aan moeten leren […]

Plusklas

MEER- EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN OP OBS DE KRULLEVAAR De Plusklas biedt uitdagend onderwijs Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft Stichting Bravoo, als speciale bovenschoolse voorziening, de Plusklas ingericht. In de plusklas op komen de leerlingen met extra talenten van alle scholen van onze stichting bij elkaar. Zij krijgen dan uitdagend onderwijs geboden door een […]

Onderwijsresultaten

TALENTEN OPTIMAAL BENUTTEN Goede leeropbrengsten Leerlingen op OBS de Krullevaar behalen we goede onderwijsresultaten. Het uitgangspunt is dat de resultaten van onze kinderen aan het einde van de basisschoolperiode tenminste liggen op het niveau dat, op grond van de kenmerken van de leerling, verwacht mag worden. Onder opbrengsten verstaan we meer dan alleen de ‘harde’ […]

Team

OPEN EN RESPECTVOL MET ELKAAR OMGAAN Team OBS de Krullevaar gaat ervoor Goed onderwijs vraagt een goed team. Op OBS de Krullevaar gaan we op een positieve en respectvolle manier met elkaar om. Hierin stimuleren en ondersteunen we elkaar zoveel mogelijk. Wij werken continu aan de bevordering van onze deskundigheid, waarbij samen leren en werken […]

Missie en visie

EIGENTIJDS TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS Lesgeven vormt de kern van onze taak OBS de Krullevaar is een goede openbare basisschool, die midden in de samenleving staat en het onderwijs aanpast op de veranderende behoeftes van de maatschappij. Een school met een heldere visie, een goed zicht op de leerlingen en onderwijsresultaten. Maar bovenal een school met persoonlijke […]

Thematisch onderwijs

THEMATISCH WERKEN INSPIREERT LEERLINGEN Onderzoekvaardigheid en burgerschap Naast taal-, lees- en rekenvaardigheden zijn ook onderzoeksvaardigheden en 21ste century skills van grote betekenis op OBS de Krullevaar. Daarom wordt er elke middag thematisch gewerkt. Voor unit 1 is dit thematisch ‘betekenisvol’ en in unit 2 thematisch ‘onderzoekend’. In het thematisch onderwijs worden de volgende leerlijnen uitgewerkt: […]

Pedagogisch klimaat

KINDEREN ERVAREN VEILIGHEID, BETROKKENHEID EN ACCEPTATIE Goed onderwijs begint bij een veilig pedagogisch klimaat Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de kinderen, waardoor leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een leerkracht weloverwogen creëert. Het pedagogisch klimaat […]

Doelgericht onderwijs

ACTIEVE BETROKKENHEID EN ZELFSTANDIGHEID STIMULEREN Doelgericht onderwijs Bij doelgericht werken stelt de leerkracht leerdoelen, leerlijnen en activiteiten vast, welke aansluiten bij de mogelijkheden van de individuele leerlingen. In de ochtend krijgen de kinderen doelgerichte directe instructie en worden de kinderen zoveel mogelijk meegenomen in het leerproces. We maken voor elk blok een nieuw groepsplan (dynamische […]